ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Ένα ελαττωματικό προϊόν (π.χ. χαλασμένα τρόφιμα, μηχανήματα ή υλικά) μπορεί να προκαλέσει υλικές ζημίες η σωματικές βλάβες. Για παράδειγμα  ένα ελαττωματικό καλώδιο μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα και αυτό με την σειρά του μια μεγάλη πυρκαγιά. Λάθος θερμοκρασίες κατά τη παραγωγή τροφίμων οδηγούν σε τρόφιμα των οποίων η κατανάλωση προκαλεί δηλητηρίαση κ.α.

Τέτοια γεγονότα μπορεί να προκαλέσουν σημαντικές οικονομικές ζημίες σε έναν παραγωγό, καθότι σύμφωνα με τον αστικό κώδικα, οιοσδήποτε έχει υποστεί σωματική βλάβη ή υλική ζημία εξαιτίας ελαττωματικού προϊόντος, μπορεί να στραφεί κατά του κατασκευαστή και να απαιτήσει αποζημίωση.

Οι αποζημιώσεις αυτού του τύπου μπορεί να ανέλθουν σε μεγάλα ύψη, μιας και θα πρέπει να τονισθεί ότι η δικαιοσύνη είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη σε παρόμοιες περιπτώσεις.

Οι αποζημιώσεις αυτές μπορεί να καλυφθούν με το συμβόλαιο αστικής ευθύνης προϊόντος. Επιπλέον, μπορεί να καλυφθούν και τα εξτρά έξοδα που θα πρέπει να καταβάλει ο παραγωγός προκειμένου να αποσύρει από την αγορά το προϊόν αυτό.

Τα συμβόλαια αυτά διαφέρουν από εταιρεία σε εταιρεία, με το εύρος των καλύψεων και εξαιρέσεων να ποικίλει αρκετά. Ως εκ τούτου χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή προκειμένου ένα τέτοιο συμβόλαιο να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες του κατασκευαστή.