You are currently viewing Excluderi pentru polita echipamentelor

Excluderi pentru polita echipamentelor

Excluderi pentru polita echipamentelor

Asigurătorul nu va fi răspunzător pentru: 

a) Franşiza prevăzută în Specificaţie sau în orice clauză suplimentară pentru a fi suportată de Asigurat din cuantumul stabilit al fiecărei pretenţii de despăgubire; în cazul în care un eveniment provoacă daune mai multor repere asigurate aflate pe acelaşi şantier, Asiguratul va suporta doar cea mai mare dintre franşizele individuale aplicabile, dacă nu este prevăzut altfel în Specificaţie;

b) Daunele datorate avariilor, întreruperilor în funcţionare sau dereglărilor de natură mecanică sau electrică, îngheţării lichidului de răcire sau a altor fluide, lubrifierii defectuoase sau lipsei lubrifiantului sau a lichidului de răcire, cu excepţia cazurilor în care, ca o consecinţă directă a unor astfel de cauze, se produc accidente care provoacă daune externe ce nu sunt excluse altcumva, situaţii în care răspunderea Asigurătorului în baza prezentei Poliţe va fi limitată la astfel de daune rezultante;

c) Daune în privinţa pieselor, subansamblelor şi accesoriilor interschimbabile sau înlocuibile, sau care, prin regimul de funcţionare şi/sau natura lor, sunt supuse unui grad înalt de uzură sau degradare, cum ar fi – dar fără limitare strictă la acestea – freze, sape de foraj, burghie, cuţite şi alte muchii tăietoare, lame şi discuri de ferăstrău, ştanţe, matriţe, şabloane, modele, suprafeţe de concasare, măcinare şi pulverizare, site, ciururi, frânghii, curele, cabluri, lanţuri, benzi de elevator şi transportor, baterii, anvelope, sârme şi cabluri de conectare, furtunuri şi tuburi flexibile, materiale de etanşare şi izolare înlocuite în mod regulat;

d) Daunele datorate exploziei oricărui cazan sau vas sub presiune în care presiunea interioară este generată de abur sau fluide, sau exploziei oricărui motor cu ardere internă;

e) Daunele suferite de vehicule concepute şi autorizate pentru utilizare în general pe căi rutiere, cu excepţia cazurilor în care astfel de vehicule sunt utilizate exclusiv pe şantiere de construcţie;

f) Daunele suferite de locomotive sau material rulant destinat(e) circulaţiei pe căile ferate publice, sau de ambarcaţiuni de orice gen, aeronave sau alte aparate de zbor;

g) Daunele datorate imersiei complete sau parţiale în ape mareice;

h) Daunele produse în timpul tranzitului, cu excepţia cazurilor în care s-a convenit în mod expres printr-o clauză suplimentară;

i) Daunele care decurg ca o consecinţă directă a utilizării sau funcţionării (cum ar fi uzura, coroziunea, abraziunea, ruginirea, oxidarea sau incrustaţia), sau a degradării datorate neutilizării sau influenţei condiţiilor atmosferice normale.

k) Daunele produse în timpul efectuării probelor de orice gen, sau pe durata utilizării oricărui reper asigurat în alt mod sau scop decât cel pentru care reperul respectiv a fost conceput;

l) Daunele suferite de echipamente, utilaje şi instalaţii care lucrează în subteran, cu excepţia cazurilor în care s-a convenit în mod expres printr-o clauză suplimentară;  (cazul nostru)

m) război, invazie, acţiuni ale unui inamic străin, ostilităţi şi orice alte acţiuni de agresiune (fie precedate de declaraţie de război sau nu), război civil, rebeliune, revoluţie, insurecţie, tulburări civile atingând proporţiile sau amploarea unei răzvrătiri, putere militară sau uzurpare de putere;orice act de terorism.

De asemenea, asigurarea acordată de prezenta Poliţă nu acoperă daunele, costurile şi cheltuielile de orice natură cauzate în mod direct sau indirect de, sau rezultate din, sau suportate în legătură cu orice acţiune sau tentativă de acţiune întreprinsă în scopul ţinerii sub control, prevenirii sau reprimării oricăruia din evenimentele specificate la alineatele a) şi b) ale acestei Excluderi Generale, sau având orice alt fel de legătură cu un astfel de eveniment.

n) radiaţiile ionizante emise de, sau contaminarea radioactivă produsă de orice combustibil nuclear sau deşeu nuclear, sau de arderea oricărui combustibil nuclear, inclusiv de orice reacţie auto-întreţinută de fisiune nucleară

o) Daunele datorate oricăror erori sau deficienţe existente la data intrării în vigoare a prezentei Poliţe şi cunoscute Asiguratului sau oricăruia din prepuşii săi, indiferent dacă Asigurătorul luase sau nu cunoştinţă de erorile sau deficienţele respective;

p) Daunele, costurile şi cheltuielile cauzate, provocate sau agravate în mod direct sau indirect de, sau care decurg din orice fapte comise cu intenţie de Asigurat sau de oricare din prepuşii săi, sau comise de conivenţă cu Asiguratul sau cu oricare din prepuşii săi, sau neglijenţa vădită din partea oricăruia din aceştia.

q) Daunele pentru care producătorii sau furnizorii sunt răspunzători fie conform legii sau în baza unor contracte;

r) Pierderi indirecte şi răspunderi, indiferent de cauzele şi natura acestora;

s) Pierderi inexplicabile, dispariţii misterioase, lipsuri sau daune constatate doar cu ocazia efectuării inventarului sau a lucrărilor curente de întreţinere;

Leave a Reply