You are currently viewing Asigurarea lucrărilor de construcţie

Asigurarea lucrărilor de construcţie

SCURTĂ PREZENTARE

OBIECTIVUL ŞI CARACTERISTICILE ASIGURĂRII

În câteva cuvinte, pachetul de asigurări cel mai cuprinzător, aplicabil practic tuturor tipurilor de lucrări de construcţie (de la construcţii civile şi industriale până la lucrări de artă), acordă protecţie în privinţa următoarelor expuneri:

Poliţa “Toate Riscurile Antreprenorilor” (CAR) cu următoarele secţiuni:

• Daună Materială, care acoperă daunele provocate de evenimente bruşte şi neprevăzute, survenite în cursul executării lucrărilor de construcţie la obiective noi sau aflate în curs de extindere sau reabilitare. Fiind o asigurare pe principiul “toate riscurile”, evenimentele care pot cauza daune nu sunt definite, asigurarea acoperind întreaga gamă imaginabilă de riscuri în afara celor excluse în mod specific. Printre riscurile generatoare de daune majore, pot fi enumerate incendiul, explozia, fenomenele atmosferice, calamităţile naturale, prăbuşirea structurilor, tasarea, spargerea accidentală a conductelor, impactul sau căderea unor obiecte, precum şi furtul, conflictele de muncă şi tulburările sociale. Această secţiune a poliţei CAR poate fi contractată fie de antreprenorul sau beneficiarul proiectului, fie chiar de coordonatorul proiectului, asigurând în mod uzual toate părţile implicate în executarea lucrărilor, inclusiv subantreprenorii de orice rang. Pentru a beneficia de o asigurare adecvată, contractantul acestei secţiuni trebuie să asigure obiectivul respectiv la valoarea integrală la finalizarea construcţiei, incluzând contravaloarea tuturor materialelor, a manoperei, cheltuielilor de transport, taxelor vamale şi a celorlalte taxe aferente, precum şi contravaloarea materialelor şi/sau reperelor furnizate de beneficiar, dacă este cazul. Acest principiu se aplică indiferent de valoarea creditului contractat pentru finanţarea lucrărilor. De asemenea, este recomandabil să fie prevăzute sume asigurate separate pentru acoperirea cheltuielilor suplimentare care sunt în mod normal suportate în urma producerii unei daune majore, cum ar fi: –

– cheltuieli de degajare a şantierului (pentru demolarea ruinelor şi îndepărtarea molozului, epavelor, aluviunilor etc.);

– cheltuieli de urgentare a lucrărilor (pentru program prelungit de lucru, lucru pe timp de noapte, lucru în timpul sărbătorilor legale şi transport rapid de materiale şi/sau personal);

– onorarii profesionale (pentru arhitecţi, evaluatori şi ingineri consultanţi).

În plus, dacă pe şantierul respectiv sau în imediata vecinătate a acestuia există proprietăţi sau alte bunuri care aparţin beneficiarului sau antreprenorului, sau pentru care antreprenorul este răspunzător, este indicat să fie prevăzută o sumă asigurată pentru acoperirea eventualelor daune suferite de proprietăţile şi bunurile respective în cursul executării lucrărilor.

De asemenea, pot fi asigurate în baza acestei secţiuni şi echipamentele şi utilajele de construcţie cu o vechime de până la 15 ani, fiind recomandabil ca cele cu o vechime de până la 7 ani să fie asigurate la valoarea de înlocuire.

În privinţa perioadei de valabilitate a asigurării, aceasta începe în general din momentul demarării lucrărilor sau după descărcarea pe şantier a primelor materiale şi repere. Asigurarea încetează în mod normal în privinţa porţiunilor din obiectivul respectiv care sunt recepţionate şi/sau date în exploatare pe parcursul executării lucrărilor, existând posibilitatea includerii unei perioade pentru efectuarea primelor probe sau încercări în sarcină la echipamentele şi instalaţiile noi din componenţa obiectivului respectiv, această acoperire suplimentară nedepăşind în general 4 săptămâni de la data intrării în probă.

Perioada de valabilitate a asigurării poate fi prelungită în cazul devierilor de la graficul de lucru şi al depăşirii termenului de finalizare a lucrărilor datorită unor cauze obiective. De asemenea, având în vedere faptul că prevederile contractuale şi/sau legislaţia în materie impun o perioadă de garanţie pentru marea majoritate a obiectivelor nou construite sau reabilitate, asigurarea poate fi extinsă pe durata perioadei de garanţie (în general, până la 365 de zile de la recepţionarea sau darea în exploatare a obiectivului respectiv) pentru acoperirea eventualelor daune generate în timpul perioadei de construcţie şi survenite pe durata perioadei de garanţie.

• Răspundere Civilă faţă de Terţi, care acordă despăgubire pentru acele sume pe care partea asigurată vinovată poate fi legal răspunzătoare să le achite cu titlu de daune pentru vătămarea corporală accidentală provocată unui terţ sau pentru o daună materială accidentală provocată unor bunuri aparţinând unui terţ, dacă o astfel de vătămare sau daună survine în legătură cu lucrările de construcţie, pe şantier sau în imediata vecinătate a acestuia şi în timpul perioadei de valabilitate a asigurării. De asemenea, limitele de despăgubire prevăzute pentru această secţiune includ şi cheltuielile suportate de partea asigurată respectivă pentru apărarea în instanţă, precum şi cheltuielile de judecată recuperate de reclamant de la partea asigurată.

Termenul terţ exclude în mod evident partea asigurată respectivă, precum şi pe prepuşii părţii asigurate şi membrii familiilor acestora, dar include celelalte părţi asigurate şi pe prepuşii acestora. Cu alte cuvinte, fiecare parte asigurată beneficiază de acoperire în raport cu celelalte părţi în baza acestei secţiuni a poliţei CAR.

La stabilirea limitelor de despăgubire trebuie să se ţină cont atât de gradul de periculozitate a lucrărilor, cât şi de amplasarea şantierului, expunerea fiind evident mai mare în cazul în care se execută de ex. lucrări la înălţime sau lucrări care presupun explozii dirijate, sau dacă şantierul este amplasat într-o zonă urbană aglomerată. De asemenea, la fel ca în cazul secţiunii Daună Materială, dacă în vecinătatea şantierului există proprietăţi aparţinând unor terţi, care pot fi afectate de executarea unor lucrări (de ex. excavare, subzidire, baterea piloţilor sau lucrări de coborâre a nivelului apelor freatice), este indicat ca descrierea proprietăţilor respective să fie inclusă în informaţiile furnizate în scopul contractării asigurării, iar cuantumul eventualelor daune provocate acestora să fie luat în calcul la stabilirea limitei de despăgubire. Ca ordin de mărime, se consideră în general că o limită totală de despăgubire de aprox. 20% din valoarea contractului este suficientă pentru acoperirea unei expuneri medii.

Poliţa CAR prezentată mai sus asigură proiecte individuale de construcţie, prima de asigurare fiind stabilită în funcţie de mai mulţi factori, între care cei mai importanţi sunt natura şi durata lucrărilor. Pe lângă aceasta, ATE INSURANCE ROMANIA poate oferi o poliţă CAR anuală şi reînnoibilă, care se adresează antreprenorilor specializaţi în proiecte de anvergură mică sau medie de aceeaşi natură (de ex. reabilitarea unor artere de circulaţie), executate fie succesiv sau simultan. În acest caz, prima de asigurare se stabileşte provizoriu pe baza cifrei anuale de afaceri estimate, fiind ajustabilă după expirarea fiecărei perioade de asigurare în funcţie de cifra de afaceri realizată efectiv.

Poliţa de Asigurare a Echipamentelor şi Utilajelor de Construcţie (CPME)
În afara opţiunii prezentate mai sus de a asigura echipamentele şi utilajele de construcţie în baza secţiunii Daună Materială a poliţei CAR, acestea pot fi asigurate printr-o poliţă separată care acordă protecţie specifică tot pe principiul “toate riscurile”. În general, poliţa CPME este anuală şi reînnoibilă, iar antreprenorul poate opta fie pentru asigurarea echipamentelor şi utilajelor de construcţie utilizate pe un anumit şantier, fie pentru o asigurare globală în privinţa tuturor şantierelor din România sau dintr-o anumită zonă geografică în care antreprenorul respectiv îşi desfăşoară activitatea. De asemenea, există posibilitatea extinderii asigurării pe durata transportului între diferite şantiere sau spre alte destinaţii situate în zona geografică respectivă.

Poliţa de Asigurare a Pierderilor de Profit Anticipat (ALoP)
O daună majoră survenită în timpul perioadei de construcţie poate cauza depăşirea termenului de finalizare a lucrărilor şi, în consecinţă, o pierdere de venit suportată de beneficiarul proiectului şi/sau cheltuieli suplimentare pe durata întârzierii lucrărilor. Poliţa ALoP acordă protecţie în privinţa pierderii de profit anticipat şi/sau a cheltuielilor suplimentare suportate după finalizarea proiectului, care în mod normal nu sunt legate direct în timp de dauna propriu-zisă. Producerea uneia sau mai multor daune în timpul perioadei de construcţie va conduce la o singură întârziere în finalizarea lucrărilor sau în recepţionarea şi darea în exploatare a obiectivului respectiv. De aceea, perioada de despăgubire în baza unei poliţe ALoP va începe la data programată pentru finalizarea lucrărilor sau recepţionarea şi darea în exploatare a obiectivului, fiind ajustată în funcţie de întârzierile datorate unor evenimente care nu sunt acoperite în baza poliţei, dar care ar fi putut surveni în timpul perioadei de construcţie. Durata maximă a perioadei de despăgubire va fi cea stabilită de beneficiarul proiectului la contractarea poliţei.

Leave a Reply