ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Ο δικτυακός τόπος daliani-insurance.gr (εφεξής ο «Ιστότοπος») ανήκει στην εταιρία Νταλιάνη ΕΠΕ –Μεσίτες Ασφαλίσεων με έδρα τη Θεσσαλονίκη (Πολυτεχνείου 45, Θεσσαλονίκη 546 25) όπως νόμιμα εκπροσωπείται. Η εταιρία παρέχει ασφαλιστικές συμβουλές και καλύψεις στο πλαίσιο των οποίων επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα.

Ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων η εταιρία δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα και να διασφαλίζει ότι τα φυσικά πρόσωπα είναι ενήμερα για τον τρόπο με τον οποίο τα επεξεργάζεται στο πλαίσιο των νόμιμων σκοπών της.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι σύμφωνη με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων – Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (εφεξής «ΓΚΠΔ / GDPR»), και την ελληνική νομοθεσία (ειδικά τον νόμο 4624/2019) καθώς και τον Ν.  3471/2006 για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών).

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει και επεξεργάζεται η εταιρία ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας υποβάλλονται σε νόμιμη και θεμιτή επεξεργασία με  διαφανή τρόπο, και για συγκεκριμένους σκοπούς, είναι κατάλληλα, συναφή και αναγκαία για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεγεί, ακριβή και όταν είναι αναγκαίο επικαιροποιούνται.

Με τον όρο επεξεργασία νοείται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η αποθήκευση, η χρήση, η διαβίβαση, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Η εταιρία δεν υποβάλλει τα προσωπικά δεδομένα σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους αρχικούς σκοπούς˙ λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα  μέτρα για την ακρίβεια, διόρθωση, διαγραφή τους και την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά.

ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η εταιρία συλλέγει και συγκεντρώνει προσωπικά δεδομένα:

 • Για την παροχή πληροφοριών για τις υπηρεσίες της
 • Για την εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων.
 • Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της που απορρέουν από τον νόμο
 • Για την επικοινωνία με τους χρήστες της ιστοσελίδας και ενδιαφερόμενους πελάτες.
 • Για την ενημέρωση μέσω τηλεφωνικών κλήσεων, καθώς και ηλεκτρονικών μέσων χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση π.χ. – αποστολή SMS, μηνύματα πολυμέσων (MMS), μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), εφαρμογές που αποτελούν υπηρεσίες της «Κοινωνίας της Πληροφορίας» (Viber, Whatsapp, Skype, Facebook Messenger, Facetime, κλπ.), επικοινωνία μέσω τηλεομοιοτυπίας (φαξ), αυτόματες τηλεφωνικές κλήσεις, φωνητικά μηνύματα που αποθηκεύονται μέσω υπηρεσίας αυτόματου τηλεφωνητή.
 • Για την απάντηση σε ερωτήματα και αιτήματα.
 • Για την ενημέρωση σχετικά με ενδεχόμενα προβλήματα στην παροχή των υπηρεσιών της.
 • Για την επεξεργασία αιτήσεων εργασίας και για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της που απορρέουν από την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία.
 • Για τη διεξαγωγή ερευνών για την ποιότητα των υπηρεσιών της.

 

ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι νομικές βάσεις για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από τον  Υπεύθυνο Επεξεργασίας είναι:

– η εκτέλεση της σύμβασης της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος  ή η λήψη μέτρων κατ’ αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης (άρθρο 6, παρ. 1 β) του Κανονισμού (EE) 2016/679)

– η συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του Υπεύθυνου Επεξεργασίας (άρθρο 6, παρ. 1 γ) του Κανονισμού (EE) 2016/679)

– η ελεύθερη και ρητή συγκατάθεση των υποκειμένων (άρθρο 6, παρ. 1 α) του Κανονισμού (EE) 2016/679,  και άρθρο 11 παρ.1 του ελληνικού Ν. 3741/2006 για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) για την επεξεργασία των δεδομένων τους.

– η ρητή συγκατάθεση των υποκειμένων (άρθρο 9, παρ. 2 α) του Κανονισμού για τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα

– Το έννομο συμφέρον της εταιρίας ως Υπεύθυνου Επεξεργασίας (άρθρο 6, παρ. 1 στ)του Κανονισμού (EE) 2016/679) και άρθρο 11 παρ. 3 Ν. 3741/2006 για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες)

 

ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η εταιρία συλλέγει τα προσωπικά σας δεδομένα με τους παρακάτω τρόπους:

 • κατόπιν επικοινωνίας μαζί σας μέσω αλληλογραφίας, τηλεφώνου, email, κοινωνικών δικτύων (social media), υπηρεσιών της Κοινωνίας των Πληροφοριών (Viber, WhatsAppMessenger κλπ.)
 • κατόπιν συμπλήρωσης από εσάς ερωτηματολογίων με περιγραφή των ασφαλιστικών αναγκών και κινδύνων
 • Από προωθητικές ενέργειες εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για να συλλέξουμε και χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία σας ώστε να σας ενημερώσουμε για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας.
 • Από τρίτους εφόσον έχετε παράσχει σε αυτούς την ελεύθερη συγκατάθεσή να τα διαβιβάσουν σε εμάς.
 • Από τη συσκευή σας με την οποία επιχειρείτε την περιήγηση στον Ιστότοπο η το πρόγραμμα διαδικτυακής περιήγησης στον Ιστότοπο της εταιρίας και στις σελίδες που διατηρεί στα social media.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η εταιρία ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας συλλέγει και επεξεργάζεται τις παρακάτω κατηγορίες προσωπικών δεδομένων ανά κατηγορία φυσικών προσώπων:

Τα στοιχεία αιτούντα ή/και ασφαλισμένου λαμβάνονται με τη συμπλήρωση σε έντυπο με φυσική παρουσία των ερωτηματολογίων για την ανάλυση των ασφαλιστικών αναγκών:

 • Στοιχεία ταυτοποίησης: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο.
 • Κρατικοί αριθμοί ταυτοποίησης: Αριθμό Ταυτότητας ή Διαβατηρίου, ΑΜΚΑ, ΑΜΑ, άδεια οδήγησης και άδεια κυκλοφορίας οχήματος (για περίπτωση ασφάλειας αυτοκινήτου).
 • Στοιχεία επικοινωνίας: διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο.
 • Φορολογικά στοιχεία: ΑΦΜ, ΔΟΥ, διεύθυνση έδρας
 • Δεδομένα πληρωμών (τραπεζικοί λογαριασμοί, αριθμοί πιστωτικών/ χρεωστικών καρτών)
 • Σχόλια και ερωτήσεις.
 • Πρόταση ασφαλιστικής κάλυψης
 • Ερωτηματολόγια
 • Οικονομικά δεδομένα
 • Στοιχεία ασφαλισμένου αντικειμένου

Ευαίσθητα δεδομένα: Δεδομένα υγείας στις περιπτώσεις ασφάλειας ζωής και υγείας (ιατρικό ιστορικό, ιατρικές βεβαιώσεις, νοσηλεία, ιατρικά έξοδα).

Πληροφορίες για τις περιπτώσεις διαχείρισης και διευθέτησης απαιτήσεων, εκκρεμοτήτων και αποζημιώσεων: περιγραφικά στοιχεία των ασφαλιστικών αξιώσεων, ημερομηνία και αιτία υλικής ζημίας, απώλειας ή κλοπής, τραυματισμού, αναπηρίας ή θανάτου, και άλλες πληροφορίες σχετικές με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και την εκτίμηση και τον διακανονισμό των αξιώσεων αποζημίωσης. Για την ασφάλιση αστικής ευθύνης, πληροφορίες σχετικά με την αντιδικία, την αξίωση ή τη δικαστική διαδικασία. Φωτογραφίες και αρχεία βίντεο σε σχέση με τη διαχείριση συμβάντων που υπόκειται στις ασφαλιστικές καλύψεις.

 • Νομικές βάσεις: η εκτέλεση της σύμβασης της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος  ή η λήψη μέτρων κατ’ αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης (άρθρο 6, παρ. 1 β) του Κανονισμού (EE) 2 016/679), η συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του Υπεύθυνου Επεξεργασίας (άρθρο 6, παρ. 1 γ) του Κανονισμού (EE) 2016/679.
 • Η ελεύθερη και ρητή συγκατάθεση των υποκειμένων (άρθρο 6, παρ. 1 α) του Κανονισμού (EE) 2016/679, και η ρητή συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ.2 α) για τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.

Η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των πωλήσεων αποτελεί συμβατική υποχρέωση. Η μη παροχή τους θα επηρεάσει την ορθή εκτέλεση της σύμβασης ή και θα την καταστήσει αδύνατη.

Στοιχεία συνεργατών και προμηθευτών: ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ΔΟΥ, στοιχεία επικοινωνίας (αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση έδρας), στοιχεία νόμιμων εκπροσώπων, επαγγελματική ιδιότητα, δεδομένα πληρωμών (τραπεζικοί λογαριασμοί, αριθμοί πιστωτικών/χρεωστικών καρτών).

 • Νομικές βάσεις: η εκτέλεση της σύμβασης της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος  ή η λήψη μέτρων κατ’ αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης (άρθρο 6, παρ. 1 β) του Κανονισμού (EE) 2016/679) και συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του Υπεύθυνου Επεξεργασίας (άρθρο 6, παρ. 1 γ) του Κανονισμού (EE) 2016/679.

 

Στοιχεία υπαλλήλων, αιτούντων εργασίας:  ονοματεπώνυμο, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ΔΟΥ, στοιχεία επικοινωνίας (αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση), δεδομένα πληρωμής, οικονομικά στοιχεία και στοιχεία μισθοδοσίας (τραπεζικοί λογαριασμοί), δεδομένα κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ, ΑΜΑ, βεβαιώσεις ενσήμων), στοιχεία επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης (τίτλοι σπουδών, συστατικές επιστολές), και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα όπου αυτά απαιτούνται από την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία και με βάση τις προϋποθέσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Άρθρο 9 παράγραφος 2).

 • Νομικές βάσεις: η εκτέλεση της σύμβασης της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος  ή η λήψη μέτρων κατ’ αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης (άρθρο 6, παρ. 1 β) του Κανονισμού (EE) 2016/679) και συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του Υπεύθυνου Επεξεργασίας (άρθρο 6, παρ. 1 γ) του Κανονισμού (EE) 2016/679.

 

Στοιχεία επισκεπτών του Ιστοτόπου και στις σελίδες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης: Στοιχεία περιήγησης στον Ιστότοπο και στις σελίδες που διατηρεί η εταιρία στα social media, τα οποία συλλέγονται αυτόματα από τη συσκευή ή το πρόγραμμα διαδικτυακής περιήγησης όπως τυποποιημένα στοιχεία φυλλομετρητή ιστού (web browser), στοιχεία παρόχου του διαδικτύου, διεύθυνση IP (Πρωτόκολλο διαδικτύου), το είδος της συσκευής και το λειτουργικό της σύστημα, ενέργειες στην ιστοσελίδα, σύνδεσμοι στους οποίους ο χρήστης έκανε «κλικ», και άλλες προτιμήσεις. Τα δεδομένα μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την εμφάνιση στοχευμένων διαφημίσεων, μηνυμάτων ή περιεχομένου μέσω remarketing και retargeting στις πλατφόρμες Facebook, Instagram και google. Επίσης, ενδέχεται να αποθηκευτούν ορισμένα στοιχεία – κατόπιν συγκατάθεσης του χρήστη – τα οποία παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο και τον χρόνο παραμονής του στην ιστοσελίδα τα οποία αξιοποιούνται για τη βελτίωση της ποιότητας και του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Περισσότερα στοιχεία για τη χρήση των cookies μπορείτε να διαβάσετε στην Πολιτική Cookies.  

 • Νομικές βάσεις: Το έννομο συμφέρον του Υπεύθυνου Επεξεργασίας (άρθρο 6, παρ. 1 στ)του Κανονισμού (EE) 2016/679) και άρθρο 11 παρ. 3 Ν. 3741/2006 για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες), και ελεύθερη και ρητή συγκατάθεση των υποκειμένων (άρθρο 6, παρ. 1 α) του Κανονισμού (EE) 2016/679.

 

Χρήση στοιχείων για σκοπούς marketing και προωθητικές ενέργειες

Τα δεδομένα μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την εμφάνιση στοχευμένων διαφημίσεων, μηνυμάτων ή περιεχομένου μέσω remarketing και retargeting στις πλατφόρμες Facebook και google.

 • Νομικές βάσεις: Το έννομο συμφέρον του Υπεύθυνου Επεξεργασίας (άρθρο 6, παρ. 1 στ)του Κανονισμού (EE) 2016/679) και άρθρο 11 παρ. 3 Ν. 3741/2006 για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες), και ελεύθερη και ρητή συγκατάθεση των υποκειμένων (άρθρο 6, παρ. 1 α) του Κανονισμού (EE) 2016/679.

 

ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η εταιρία ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας συλλέγει και επεξεργάζεται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα όταν απαιτείται από τη νομοθεσία (εργατική και ασφαλιστική για την παρακολούθηση της σύμβασης εργασίας) και με βάση τις προϋποθέσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Άρθρο 9 παράγραφος 2).

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ

Όταν η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, αυτή θα λαμβάνεται κατόπιν ενημέρωσης σας για τους σκοπούς και τη νομιμότητα της επεξεργασίας. Η συγκατάθεση σας θα λαμβάνεται και αποδεικνύεται μέσω ειδικού Εντύπου Συγκατάθεσης, σε ηλεκτρονική μορφή. Τυχόν μεταγενέστερη ανάκλησή της δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της.

Η ανάκληση της συγκατάθεσης μπορεί να γίνει με αποστολή του αιτήματος στο daliani@daliani-insurance.gr

Εάν έχετε κάνει εγγραφή στο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο της εταιρίας μπορείτε να απεγγραφείτε συμπληρώνοντας το σχετικό πεδίο στην ηλεκτρονική αποστολή ενημερωτικών δελτίων.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στο πλαίσιο της πελατειακής σχέσης της παροχής υπηρεσιών ή άλλης συναλλαγής η εταιρία Νταλιάνη ΕΠΕ –Μεσίτες Ασφαλίσεων δικαιούται να αποστέλλει ηλεκτρονικές ενημερώσεις στους χρήστες/συνδρομητές των υπηρεσιών για την απευθείας προώθηση παρόμοιων προϊόντων ή υπηρεσιών της ή για την εξυπηρέτηση παρόμοιων σκοπών, ακόμη και όταν δεν έχουν  δώσει εκ των προτέρων τη συγκατάθεσή τους, ενώ θα παρέχεται σε κάθε αποστολή η δυνατότητα απεγγραφής. Για κάθε άλλη κατηγορία αποδεκτών ηλεκτρονικής επικοινωνίας η εταιρία θα αναζητήσει και θα λάβει τη συγκατάθεση του αποδέκτη.

 

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

 Η εταιρία διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα

–  στις ασφαλιστικές εταιρίες με τις οποίες συνεργάζεται

– στην Τράπεζα της Ελλάδος που ενεργεί ως εποπτικός της φορέας και σε οποιονδήποτε άλλο φορέα οφείλει να τα κοινοποιήσει με βάση τη νομοθεσία (Επιμελητήρια, Μητρώα κλπ)

– στις περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος

– σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών με τους οποίους έχει συμβατική σχέση

– σε υπεργολάβους (εκτελούντες την επεξεργασία και υπεργολάβους επεξεργασίας) που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της π.χ. λογιστικές υπηρεσίες, ΙΤ υπηρεσίες, cloud services κλπ. Η διαβίβαση υπόκειται στις διατάξεις του άρθρου 28 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, οι οποίοι δεσμεύονται με συμβατικές ρήτρες  να  παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, κατά τρόπο ώστε η επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και να διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων.

Εάν ο εκτελών την επεξεργασία ή ο υπεργολάβος επεξεργάζεται Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα εκτός ΕΕ/EOX, η διαβίβαση θα γίνεται μόνο με τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων όπως οι Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες της ΕΕ για τη μεταφορά σε τρίτες χώρες ή άλλο ρητά αναφερόμενο νόμιμο έρεισμα σχετικά με τη μεταφορά δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα.

– Η εταιρία ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας ενδέχεται να κοινοποιήσει πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα εφόσον απαιτείται από το νόμο, εάν η κοινοποίηση είναι αναγκαία για την προστασία των δικαιωμάτων της, για τη συμμόρφωσή της με δικαστική διαδικασία, δικαστική απόφαση ή νομική διαδικασία.

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η εταιρία εφαρμόζει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσει το απαραίτητο επίπεδο προστασίας σε σχέση με τους κινδύνους, την αθέμιτη χρήση ή τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα.

Μεταξύ άλλων, η εταιρία διασφαλίζει ότι στα προσωπικά δεδομένα έχει πρόσβαση μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό για τους σκοπούς της συγκεκριμένης επεξεργασίας˙ χρησιμοποιεί ασφαλείς κωδικούς ασφαλείας, τεχνολογία για τον εντοπισμό παρέμβασης στο δίκτυο, κρυπτογράφηση και τεχνολογίες επαλήθευσης, διαδικασίες για ασφαλείς συνδέσεις, προστασία από κακόβουλο λογισμικό.

Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των διασφαλίζονται ως απόρρητες.

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ   

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται και διατηρούνται για όσο διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν, και μπορεί να κρατηθούν για ένα εύλογο διάστημα μετά την τελευταία σας αλληλεπίδραση με την εταιρία. Όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέχθηκαν, παύουν να είναι απαραίτητα, διαγράφονται με ασφαλή τρόπο.

Ο χρόνος διατήρησης ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία (φορολογική, ασφαλιστική, εργατική), από την ανάγκη ανταπόκρισης σε αιτήματά σας, για επίλυση τυχόν προβλημάτων, για την εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεων του Υπεύθυνου επεξεργασίας όπως προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία, ή/και ενόψει τυχόν νομικών αξιώσεων/καταγγελιών, καθώς και για σκοπούς ασφάλειας.

Πιο συγκεκριμένα

 • Τα ερωτηματολόγια που έχουν συμπληρωθεί από υποψήφιους πελάτες οι οποίοι τελικά δεν συνάπτουν σύμβαση με την ασφαλιστική εταιρία, θα καταστρέφονται με ασφάλεια άμεσα.
 • Τα ασφαλιστικά συμβόλαια διατηρούνται στο αρχείο της εταιρίας για ένα χρόνο μετά τη λήξη της σύμβασης εκτός εάν υπάρχει νόμιμος λόγος για τη διατήρησή τους π.χ. νομική αξίωση καταγγελία.
 • Για τα φυσικά πρόσωπα που έχουν δεχθεί να λαμβάνουν ηλεκτρονική ενημέρωση μέσω της εγγραφής τους σε ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο (newsletter) τα στοιχεία του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διατηρούνται έως αυτοί να κάνουν απεγγραφή.

Αν έχει παρέλθει ο χρόνος διατήρησης, η εταιρία ενδέχεται να ειδοποιήσει τα φυσικά πρόσωπα ότι θα διαγράψει ή καταστρέψει αρχεία που τα αφορούν. Τα πρόσωπα έχουν δικαίωμα να λάβουν αντίγραφο των αρχείων που τους αφορούν. Η ενημέρωση μπορεί να γίνει με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα προσωπικά email τους ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο που είναι στη διάθεση της εταιρίας (π.χ. ανακοίνωση στον Τύπο αν ο αριθμός των προσώπων είναι πολύ μεγάλος).

Όταν η Υπεύθυνη επεξεργασίας επεξεργάζεται δεδομένα για στατιστικούς σκοπούς, αυτά ανωνυμοποιούνται ώστε να μην είναι δυνατή η ταυτοποίηση των φυσικών προσώπων.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Έχετε:

 • Το δικαίωμα ενημέρωσης ώστε να γνωρίζετε ποια προσωπικά δεδομένα σας διατηρεί η εταιρία ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας, τους σκοπούς επεξεργασίας, την προστασία και τον χρόνο διατήρησής τους.
 • Το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα
 • Το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση, συμπλήρωση και επικαιροποίηση των προσωπικών σας στοιχείων προσκομίζοντας αν απαιτείται τα ανάλογα δικαιολογητικά.
 • Το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, στις περιπτώσεις που η τήρησή τους δεν είναι πλέον απαραίτητη για την εταιρία. Το δικαίωμα αυτό ικανοποιείται υπό προϋποθέσεις, καθώς η Υπεύθυνη Επεξεργασίας ενδέχεται να υποχρεούται να τα διατηρεί για περισσότερο χρόνο βάσει νόμου ή έναντι νομικής αξίωσης.
 • Το δικαίωμα να ζητήσετε φορητότητα των δεδομένων σας όπως αν επιθυμείτε να μεταφέρετε το ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας σε άλλη εταιρία
 • Το δικαίωμα, να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας.
 • Το δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της περαιτέρω επεξεργασίας των δεδομένων, σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με την ακρίβεια ή την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις ο περιορισμός της επεξεργασίας μπορεί να οδηγήσει στην αδυναμία της εταιρίας να παρέχει τις υπηρεσίες της προς εσάς.
 • Το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, όπως στην περίπτωση της αποστολής ενημερωτικών ανακοινώσεων και προωθητικών ενεργειών. Επιπλέον μπορείτε να το δηλώσετε στο σχετικό πεδίο που θα συνοδεύει την ηλεκτρονική αποστολή ενημερωτικών δελτίων (newsletter).
 • Το δικαίωμα να ενημερωθείτε εάν έχει σημειωθεί παραβίαση των προσωπικών σας δεδομένων, όταν αυτή ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας.

 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η εταιρία Νταλιάνη ΕΠΕ –Μεσίτες Ασφαλίσεων παρέχει απάντηση στο υποκείμενο των δεδομένων εντός ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Η παραπάνω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για δύο μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβάνοντας υπόψη την  πολυπλοκότητα του αιτήματος και τον αριθμό των αιτημάτων.

Οι πληροφορίες παρέχονται δωρεάν, εκτός εάν τα αιτήματα είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους. Σε αυτήν την περίπτωση και αφού η εταιρία μπορεί να αποδείξει τον αβάσιμο ή υπερβολικό χαρακτήρα του αιτήματος, έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα.

Η άσκηση των δικαιωμάτων σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας και η ανάκληση της συγκατάθεσης που έχετε δώσει μπορεί να γίνει με αποστολή στο daliani@daliani-insurance.gr

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η Υπεύθυνη Επεξεργασίας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει την παρούσα Ειδοποίηση Απορρήτου ανά πάσα στιγμή. Η συλλογή και επεξεργασία θα γίνεται σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που είναι σε ισχύ.

Σημαντικές τροποποιήσεις της Πολιτικής Προστασίας θα σας γνωστοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ανάρτηση στον παρόντα Ιστότοπο.

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΕ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Για οποιαδήποτε απορία, διευκρίνιση ή αμφισβήτηση από μέρους σας της σύννομης χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο  daliani@daliani-insurance.gr  και στο τηλέφωνο +30 2310-526095, 542202.

Για περαιτέρω αιτήματα και ενέργειες ως προς τα προσωπικά σας δεδομένα μπορείτε να απευθυνθείτε και στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dpa.gr)

 

Τελευταία ενημέρωση Νοέμβριος 2021