ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ

     Για να καθορισθεί η ΤΕΑ σαν τιμή βάσης λαμβάνεται η αξία του τιμολογίου

     αγοράς.

      Επί της τιμής αυτής :

  1. Υπολογίζουμε τότε ένα συντελεστή παλαιότητας ανάλογα με την φυσιολογική

διάρκεια ζωής του μηχανήματος. π.χ. 5-10% ετησίως για 20 ή 10 χρόνια ζωής

Κάθε χρόνο δηλαδή,  εφόσον υπολογίσουμε ότι το μηχάνημα έχει ωφέλιμο χρόνο

ζωής τα 20 χρόνια,  μειώνεται η αξία τιμολογίου αγοράς κατά 5% ετησίως.

Αρα ένα μηχάνημα που αγοράστηκε π.χ 800.000 ευρώ το 2009,  μετά από πέντε

χρόνια έχει λειτουργική παλαιότητα 25% (5 χ 5%) , άρα ασφαλιζόμενη αξία 600.000 ευρώ.

  1. Από την άλλη πλευρά υπολογίζουμε ένα συντελεστή αύξησης της τιμής .  Η αρχική αξία του τιμολογίου αυξάνεται κατά τον ετήσιο δείκτη τιμών της Στατιστικής  Υπηρεσίας.  Ο δείκτης αυτός εκδίδεται για κάθε κλάδο βιομηχανικών προιόντων και αναφέρει τον ετήσιο μέσο  όρο αύξησης (η ενδεχομένως μείωσης) των τιμών των μηχανημάτων του κάθε κλάδου.

Ο συνδυασμός αυτών των δύο συντελεστών μας δίνει την τρέχουσα εμπορική αξία του μηχανήματος.

Η αξία αυτή θα πρέπει να προσεγγίζει πάρα πολύ την τιμή που θα πλήρωνε ο νουνεχής επιχειρηματίας για την προγραμματισμένη αγορά ενός παρόμοιου μεταχειρισμένου μηχανήματος. Όχι δηλαδή επειδή το βρήκε σε τιμή ευκαιρίας, ούτε δε κάτω από πίεση χρόνου.

Η εργασία του υπολογισμού του μηχανολογικού εξοπλισμού μιας επιχείρησης με αυτόν τον τρόπο γίνεται από αναγνωρισμένο γραφείο πραγματογνωμώνων με έξοδο της επιχείρησης,  αναγράφεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, άρα γίνεται αποδεκτή

από και δεσμεύει την ασφαλιστική εταιρεία και αποτελεί την βάση συζήτησης σε ενδεχόμενη ζημία.

Όπως γινεται εύκολα αντιληπτό,  η έκθεση αυτή  όχι μόνον οδηγεί την επιχείρηση

στο να ασφαλιστεί σωστά, αλλα και ελαχιστοποιεί σε περίπτωση ζημίας τον χρόνο

αποζημίωσης.

Leave a Reply