ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

50 χρόνιακοντά σας

Η ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης έχει ως αντικείμενο την ευθύνη ενός φυσικού ή νομικού προσώπου για τις υλικές ζημίες η σωματικές βλάβες που μπορεί να προκληθεί σε ένα τρίτο πρόσωπο κατά την ώρα της επαγγελματικής του δραστηριότητας.  Τέτοιες ζημίες η βλάβες  μπορεί να είναι ένας τραυματισμός η θάνατος, καταστροφή περιουσίας, απώλεια εσόδων κ.λ.π., για τα οποία ο ασφαλισμένος θεωρείται εκ του αστικού κώδικα υπεύθυνος και οφείλει να αποζημιώσει τον παθόντα.

Ο σκοπός αυτής της ασφάλισης είναι να προστατεύει τον ασφαλισμένο από την οικονομική ζημία που θα του επιφέρει μια τέτοια αποζημίωση.