ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

50 χρόνιακοντά σας

Α.  Αποτίμηση αξίας περιουσιακών στοιχείων  Βιομηχανιών

Από τις πιο συχνές περιπτώσεις αποζημίωσης η οποία είναι μικρότερη από την πραγματική ζημία,  είναι όταν τα περιουσιακά στοιχεία -κτίρια, μηχανήματα, εμπορεύματα κλπ έχουν ασφαλιστεί σε αξία μικρότερη της πραγματικής  (υπασφάλιση). Αυτό συμβαίνει είτε επειδή εξ αρχής ασφαλίστηκαν λάθος, είτε επειδή στην πορεία λόγω αμέλειας δεν έγινε αναπροσαρμογή των  ασφαλισμένων κεφαλαίων στα πραγματικά επίπεδα. Ως εκ τούτου συνιστούμε ανεπιφύλακτα την έκθεση αποτίμησης ασφαλιζόμενης περιουσίας από εξειδικευμένο πραγματογνώμονα με την δική μας  βοήθεια. Αυτή η έκθεση καθορίζει τις πραγματικές αξίες αντικατάστασης των ασφαλιζομένων αντικειμένων. Έτσι, σε τυχόν περίπτωση ζημίας, όχι μόνον ο χρόνος που απαιτείται για την στοιχειοθέτηση της απαίτησης είναι ο μικρότερος δυνατός, οπότε και η αποζημίωση καταβάλλεται το ταχύτερο  δυνατόν,αλλά και ο ασφαλιζόμενος θα αποζημιωθεί πλήρως.

Β .  Επιλογή Καλύψεων

Προτείνεται το κατάλληλο ‘πακέτο’ καλύψεων έτσι ώστε να καλύπτονται όλες οι ανάγκες της ασφαλιζόμενης επιχείρησης.

Γ.  Συνασφάλιση

Σε περίπτωση κατά την οποία οι ασφαλιζόμενες αξίες είναι σημαντικές, προτείνουμε την ασφάλιση μέσω ενός συνδυασμού ασφαλιστικών εταιρειών (συνασφάλιση). Στο συνασφαλιστικό σχήμα ορίζεται ως ηγέτης (leader) μια έγκυρη ασφαλιστική εταιρεία η οποία και προτείνει τους όρους ασφάλισης, ενώ οι υπόλοιπες εταιρείες αποδέχονται τους όρους του leader.

Δ.  Διαχείριση ζημίων

Η συνδρομή της Νταλιάνη Ε.Π.Ε. προς τους ασφαλισμένους της είναι ιδιαίτερα σημαντική όταν υπάρχει μια ζημία.

Έχοντας βαθιά γνώση των όρων του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση ζημιών, ετοιμάζουμε μαζί με τον ασφαλισμένο τον φάκελο της ζημίας και την αίτηση για αποζημίωση.

Στόχος μας είναι:

  1. Προετοιμασία και διαχείριση της αίτησης αποζημίωσης προκειμένου να επιτευχθεί η πλέον ικανοποιητική αποζημίωση στον ταχύτερο χρόνο.
  2. Προσαρμογή της αποζημίωσης στις τρέχουσες ανάγκες της επιχείρησης και σε συμφωνία με τους όρους του συμβολαίου. Πολλές φορές είναι πιθανόν να μην επιθυμεί η επιχείρηση να αντικαταστήσει τα κατεστραμμένα αντικείμενα με απολύτως ίδια, αλλά με ίσως νεότερης τεχνολογίας η απλώς διαφορετικά.
  3. Διαχείριση της αλληλογραφίας μεταξύ ασφαλιζομένου και ασφαλιστικής εταιρείας προκειμένου να προληφθούν τυχόν λάθη και παρανοήσεις.
  4. Υπολογισμός κόστους-ωφέλειας των διαφορετικών παραλλαγών επισκευής, με σκοπό την ταχύτερη αποκατάσταση και αποζημίωση.
  5. Υποστήριξη για προκαταβολή αποζημίωσης εφόσον συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι