ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ

Η συνδρομή της Νταλιάνη Ε.Π.Ε. προς τους ασφαλισμένους της είναι ιδιαίτερα σημαντική όταν υπάρχει μια ζημία.

Έχοντας βαθιά γνώση των όρων του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση ζημιών, ετοιμάζουμε μαζί με τον ασφαλισμένο τον φάκελο της ζημίας και την αίτηση για αποζημίωση.

Στόχος μας είναι:

  1. Προετοιμασία και διαχείριση της αίτησης αποζημίωσης προκειμένου να επιτευχθεί η πλέον ικανοποιητική αποζημίωση στον ταχύτερο χρόνο.
  2. Προσαρμογή της αποζημίωσης στις τρέχουσες ανάγκες της επιχείρησης και σε συμφωνία με τους όρους του συμβολαίου. Πολλές φορές είναι πιθανόν να μην επιθυμεί η επιχείρηση να αντικαταστήσει τα κατεστραμμένα αντικείμενα με απολύτως ίδια, αλλά με ίσως νεότερης τεχνολογίας η απλώς διαφορετικά.
  3. Διαχείριση της αλληλογραφίας μεταξύ ασφαλιζομένου και ασφαλιστικής εταιρείας προκειμένου να προληφθούν τυχόν λάθη και παρανοήσεις.
  4. Υπολογισμός κόστους-ωφέλειας των διαφορετικών παραλλαγών επισκευής, με σκοπό την ταχύτερη αποκατάσταση και αποζημίωση.
  5. Σε περίπτωση που υπάρχει κάλυψη απώλειας κερδών, δημιουργία διάφορων ΄σεναρίων’ προκειμένου να αποτυπωθεί με την μεγαλύτερη ακρίβεια η αποζημίωση.
  6. Υποστήριξη για προκαταβολή αποζημίωσης εφόσον συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι.