ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Η ασφάλεια μεταφορών καλύπτει τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν κατά την διάρκεια μεταφοράς ενός φορτίου με δημοσίας χρήσεως μέσα μεταφοράς, είτε αφορά εξαγωγές είτε εισαγωγές είτε εσωτερική διακίνηση.

Ανάλογα με τη συμφωνία που θα γίνει μεταξύ αγοραστή και πωλητή ένας από τους δύο υποχρεούται να ασφαλίσει τα εμπορεύματα. Όταν ασφαλίζεται ένα εμπόρευμα από τον εξαγωγέα με πληρωμένο και το ναύλο η εξαγωγή χαρακτηρίζεται ως C.I.F. (cost, insurance, freight), ενώ χωρίς το ναύλο C.I. (cost & insurance).

Στη δική σας περίπτωση που δεν προκαταβάλλεται η αξία του εμπορεύματος έχετε συμφέρον να ασφαλίζετε εσείς τα εμπορεύματά σας για να αποζημιωθείτε από τη δική σας Ασφαλιστική Εταιρεία.

Καλυπτόμενοι κίνδυνοι

Στην ασφάλεια μεταφορών υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες (ρήτρες)  ασφάλισης που ισχύουν διεθνώς και καλύπτουν το εμπόρευμα ως εξής:


Ρήτρα Α: Καλύπτονται όλοι οι κίνδυνοι που μπορούν να προκύψουν κατά την μεταφορά του εμπορεύματος που θα οφείλονται σε κάποιο έκτακτο γεγονός και που μπορεί να επηρεάσει ποσοτικά ή ποιοτικά το εμπόρευμα. Ενδεικτικά καλύπτονται οι ζημίες από:
Πρόσκρουση, σύγκρουση, ανατροπή, πυρκαγιά, κλοπή, κακόβουλη πράξη, πειρατεία, σεισμό, έκρηξη, κεραυνό κ.λ.π. εκτός από τους κινδύνους που ρητά εξαιρούνται από τη ρήτρα ή το συμβόλαιο.
Με επιπλέον ασφάλιστρο μπορεί να συμφωνηθεί και η κάλυψη ζημίας από πόλεμο (μόνο για τα θαλάσσια ταξίδια), ζημίες από απεργούς, τρομοκράτες.
Ειδικά για φρούτα καλύπτεται η ποιοτική αλλοίωση που προκύπτει από συνεχή διακοπή λόγω βλάβης του ψυκτικού μηχανήματος για 10 ή 8 ώρες. Δεν καλύπτεται το ελάττωμα που θα προέλθει από τη φύση του εμπορεύματος, την ακατάλληλη συσκευασία, στοιβασία και διακοπή ψυκτικού. Γενικότερα δεν καλύπτεται η κακή ποιότητα του προϊόντος χωρίς να υπάρχει αιτία (π.χ. διακοπή ψυκτικού).


Ρήτρα Β: Καλύπτονται οι ζημίες από πρόσκρουση, σύγκρουση, ανατροπή, πυρκαγιά κ.λ.π.
Βασικές εξαιρέσεις του συμβολαίου π.χ. είναι ο δόλος του ασφαλισμένου, η φυσιολογική φθορά του εμπορεύματος, ακατάλληλη συσκευασία και στοιβασία κ.λ.π.

ΖΗΜΙΑ

Σε περίπτωση που παραληφθεί το εμπόρευμα με ζημία που προκλήθηκε κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και είναι καλυπτόμενη από το ασφαλιστήριο, ο παραλήπτης απαραίτητα πρέπει να σημειώσει παρατήρηση πάνω στη φορτωτική που θα προσυπογράφεται από τον οδηγό του οχήματος και τη μεταφορική εταιρεία.
Ο ασφαλιζόμενος αποστέλλει αναγγελία ζημίας και η Ασφαλιστική Εταιρεία ανάλογα με το είδος και ύψος της ζημίας αναθέτει σε πραγματογνώμονα την εκτίμηση της ζημίας.
Στη συνέχεια υποβάλλεται η σχετική διαμαρτυρία προς τη διαμεταφορική / μεταφορική εταιρεία και συλλέγονται τα υπόλοιπα δικαιολογητικά για την ολοκλήρωση του φακέλου της ζημίας.