ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΕΡΔΩΝ

50 χρόνιακοντά σας

Πολλές φορές από τη συνεπεία μιας πυρκαγιάς, μια επιχείρηση  μπορεί να βρεθεί εκτός λειτουργίας για μια παρατεταμένη περίοδο. Ωστόσο για την περίοδο αυτή είναι υποχρεωμένη να πληρώνει μια σειρά από σταθερά έξοδα όπως μισθούς, πάγια ΔΕΗ, δόσεις δανείων, φόρους κ.λ.π.

 Επιπλέον δε πολύ πιθανόν να χρειαστεί να πληρώσει έξτρα έξοδα όπως π.χ.  ενοικίαση αποθηκών η παραγωγικών χώρων, παραγωγή φασόν σε τρίτους κ.λ.π. προκειμένου να παραμείνει εντός αγοράς.

Όλα αυτά τα έξοδα, καθώς επίσης και το όποιο ποσοστό κέρδους λογικά υπολόγιζε, μπορούν να καλυφθούν μέσω του συμβολαίου απώλειας κερδών.