ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

50 χρόνιακοντά σας

  • Συνιστούμε ανεπιφύλακτα την έκθεση αποτίμησης ασφαλιζόμενης περιουσίας από εξειδικευμένο πραγματογνώμομα. Αυτή η έκθεση καθορίζει στον μέγιστο επιτρεπτό βαθμό τις πραγματικές αξίες αντικατάστασης των ασφαλιζομένων αντικειμένων. Έτσι,  σε τυχόν περίπτωση ζημίας, ο χρόνος που απαιτείται για την στοιχειοθέτηση της απαίτησης  είναι ο μικρότερος δυνατός, οπότε και η αποζημίωση καταβάλλεται το ταχύτερο  δυνατόν.
  • Προτείνεται το κατάλληλο ‘πακέτο’ καλύψεων έτσι ώστε να καλύπτονται όλες οι ανάγκες της ασφαλιζόμενης επιχείρησης.
  • Σε περίπτωση κατά την οποία οι ασφαλιζόμενες αξίες είναι σημαντικές, προτείνουμε την ασφάλιση μέσω ενός συνδυασμού ασφαλιστικών εταιρειών (συνασφάλιση). Στο συνασφαλιστικό σχήμα ορίζεται ως ηγέτης (leader) μια έγκυρη ασφαλιστική εταιρεία η οποία και προτείνει τους όρους ασφάλισης, ενώ οι υπόλοιπες εταιρείες αποδέχονται τους όρους του leader.

Σε περίπτωση ζημίας διασφαλίζεται υποστήριξη για ταχεία και ορθή αποζημίωση.