ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Με το συμβόλαιο πυρός και συμπληρωματικών κινδύνων καλύπτονται οι ζημίες που προκαλούνται στην περιουσία του ασφαλισμένου εάν τυχόν συμβεί ένας ασφαλιζόμενος κίνδυνος όπως: φωτιά, κεραυνός, σεισμός, καπνός, βραχυκύκλωμα, πλημμύρα, θραύση σωληνώσεων κ.λ.π.

Ποιό είναι το αντικείμενο της ασφάλισης;

Μπορούν να ασφαλισθούν κτίρια, μηχανήματα, εμπορεύματα και οποιαδήποτε συνήθως αντικείμενα κινητά που απαρτίζουν την περιουσία του ασφαλιζόμενου και έχουν μια οικονομική αξία.

Σε ένα συμβόλαιο πυρός μπορούν να συμπεριληφθούν και άλλες ζημίες ή έξοδα που μπορεί να κάνει ο ασφαλισμένος, όπως π.χ.  κάλυψη σταθερών αλλά και εκτάκτων εξόδων που πιθανότατα θα πρέπει να πληρώνει μια εταιρεία για το διάστημα που δεν λειτουργεί εξαιτίας μιας ζημίας,  απώλεια ενοικίων λόγω μη χρήσης ενός κτιρίου, έξοδα αποκομιδής ερειπίων, έξοδα μηχανικών κ.λ.π.

Ποιος μπορει να ασφαλισθεί?

Μπορεί να ασφαλισθεί οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον σε σχέση με το ασφαλιζόμενο αντικείμενο  και η απώλεια του θα του επιφέρει σαφή οικονομική βλάβη

Το εννομο συμφέρον καθορίζεται απο την σχέση του ασφαλιζόμενου με το προς ασφαλιση αντικείμενο. Ετσι ένα αγαθό μπορεί να ασφαλισθεί απο τον ιδιοκτήτη η συνιδιοκτήτη , ή απο τον προσωρινό κάτοχο ή χρήστη του ο οποιος είναι και υπεύθυνος απέναντι στον ιδιοκτήτη για τυχόν ζημίες.

Π.χ μια εταιρεία logistics μπορεί να ασφαλισθεί για τα εμπορεύματα τρίτων τα οποία είναι προσωρινά στην κατοχή της

Κυριότερες εξαιρέσεις

Στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο πυρός αναφέρονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν μπορεί να υπάρξει αποζημίωση, ούτε καν με συμπληρωματικό ασφάλιστρο. Τέτοιοι μη καλυπτόμενοι κίνδυνοι είναι π.χ.

  1. Πόλεμος, πυρηνική καταστροφή.

2.  Φυσική φθορά.

Ποιο είναι το όριο αποζημίωσης?

Μια αποζημίωση δεν μπορεί ποτέ να υπερβεί το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο.