• Συνιστούμε ανεπιφυλακτα την έκθεση αποτίμησης ασφαλιζόμενης περιουσίας απο εξειδικευμένο πραγματογνώνομα. Αυτη η έκθεση καθοριζει στον μέγιστο επιτρεπτό βαθμό τις πραγματικές αξίες αντικατάστασης των ασφαλιζομένων αντικειμένων. Ετσι,  σε τυχόν περίπτωση ζημίας, ο χρόνος που απαιτείται για την στοιχειοθέτηση της απαίτησης  είναι ο ο μικρότερος δυνατος, οποτε και η αποζημίωση καταβάλλεται το ταχύτερο  δυνατόν
  • Προτείνεται το κατάλληλο ‘πακέτο’ καλύψεων έτσι ωστε να καλύπτονται όλες οι ανάγκες της ασφαλιζόμενης επιχείρησης.
  • Σε περίπτωση κατα την οποία οι ασφαλιζομενες αξίες είναι σημαντικες, προτείνουμε την ασφάλιση μέσω ενός συνδυασμού ασφαλιστικών εταιρειών (συνασφάλιση). Στο συνασφαλιστικό σχήμα ορίζεται ως ηγέτης (leader) μια εγκυρη ασφαλιστική εταιρεία η οποία και προτείνει τους όρους ασφάλισης, ένω οι υπόλοιπες εταιρείες αποδέχονται τους όρους του leader

Σε περίπτωση ζημίας διασφαλίζεται υποστήριξη για ταχεία και ορθή αποζημίωση

companii mari