περιγραφή

Το γραφείο μας έχει 20 ετη εμπειρία σε αυτο το ιδιαίτερο είδος ασφάλισης, και μπορει να σας βοηθήσει στην  εύρεση λύσης και στις πιό δύσκολες περιπτώσεις

credit-insurance

Δυο σημαντικά πλεονεκτηματα της ασφάλισης πιστώσεων.

  1. Κατ αρχήν στήν ασφαλιζόμενη επιχείρηση παρέχεται μια ουσιώδης συμβουλή όσον αφορά την πιστοληπτική ικανότητα των πελατών της. Συγκεκριμένα, της δίδεται ένα πιστωτικό όριο (πλαφόν ) για κάθε πελάτης της μεχρι του οποίου μπορεί να πωλει χωρις πρόβλημα.

Με αυτήν την ένοια η ασφάλιση πιστώσεων μετατρέπεται σε εργαλειο μαρκετινγκ, μια και βοηθά  την επιχείρηση να γνωρίζει με σιγουρια σε ποιούς και για ποσά μπορει να ανοίγεται

(πιστώνει). Αυτό δε ισχύει τόσο για υπάρχοντες πελάτες όσο και για καινούργιους.

  1. Κατά δεύτερο λόγο όμως, η συμβουλή αυτή συνοδεύεται απο ασφαλιστική κάλυψη του πιστωτικού ορίου. Ετσι, εάν παρ ελπίδα η συμβουλη για την πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη αποδειχθεί λανθασμένη, και ο πελάτης αυτός δεν πληρώσει το τιμολόγιο που εξέδωσε η ασφαλιζόμενη επιχείρηση, τότε αποζημιώνεται σε ποσοστό 80-85% της αξίας του τιμολογίου

Σύντομη παρουσίαση

1. Ασφαλισμένος Επιχείρηση που υπόκειται σέ  ΦΠΑ,  έχει δέ κύκλο εργασιών τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ  από τίς τιμολογημένες  παραδόσεις εμπορευμάτων η υπηρεσιών
2. Ασφαλιζόμενη Πελατεία Τό σύνολο τών αγοραστών στούς οποίους ο ασφαλισμένος χορηγεί πίστωση, γιά τό σύνολο τών πωλήσεων προς αυτούς
3. Ασφαλιζόμενοι Κίνδυνοι Η ζημία τού ασφαλισμένου εξαιτίας τής Αφερεγγυότητας τού αγοραστή

  Αποδεδειγμένη αφερεγγυότητα (πτώχευση) , ή//και

–   καθυστέρηση πληρωμής λόγω οικονομικής αδυναμίας καί μόνο

Μέγιστη διάρκεια πίστωσης, 6 μήνες

Καλύπτεται η αξία τών τιμολογίων πλέον τού ΦΠΑ

4. Εξαιρέσεις Κίνδυνοι προερχόμενοι από πόλεμο, στάση, φυσικές καταστροφές

Κίνδυνοι συναλλάγματος, τόκοι υπερημερίας, συναλλαγές μέ  Δημόσιο

Συναλλαγές μέ επιχειρήσεις πού ελέγχει άμεσα ή έμμεσα ο ασφαλισμένος

Αμφισβητούμενες  ή μή αναγνωρισμένες απαιτήσεις

5. Ορια  πίστωσης Γιά κάθε αγοραστή τό αιτούμενο όριο πρέπει νά αντιστοιχεί στό μέγιστο

όριο πίστωσης πού τού χορηγεί ο Ασφαλισμένος

Τά εγκεκριμένα όρια  πίστωσης  ισχύουν γιά όλη τήν διάρκεια τής σύμβασης

Υπάρχει συνεχής έλεγχος φερεγγυότητας όλων τών αγοραστών.

Ο ασφαλιζόμενος δικαιούται νά χορηγεί στούς πελατες του όποιο πιστωτικό

όριο επιθυμεί.  Απλώς σέ περίπτωση  υπέρβασης του, είναι ο ίδιος υπεύθυνος γιά τό υπερβάλλον.

6. Δήλωση Πωλήσεων Κάθε τρίμηνο μήνα γίνεται συγκεντρωτική δήλωση πωλήσεων
7. Προληπτικά μέτρα Ο ασφαλισμενος οφείλει σέ περίπτωση οικονομικών δυσκολιών πελατών του

Νά ενημερώσει τήν  εταιρεία γιά κάθε δυσμενές   γεγονός καί νά σταματήσει κάθενέα  παράδοση

Νά καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου νά αποφύγει τήν απώλεια, καθώς καί νά καλέσει τόν πελάτη του εγγράφως γιά εξόφληση ή διακανονισμό

Νά κρατά ενήμερη τήν εταιρεία για τήν εξελιξη τής υπόθεσης

8. Αναγγελία Ζημίας  Τό αργότερο σέ 30 μέρες απο την ημερομηνία εις την οποία έπρεπε να πληρωθεί το τιμολόγιο
9. Υπολογισμός Αποζημίωσης Ασφαλισμένη απαίτηση + έξοδα διεκδίκησης (πού γίνονται μέ εντολή της  εταιρείας, μείον  τυχόν επανεισπράξεις

Πως σας βοηθουμε στην ασφαλιση πιστώσεων:

Η εικοσαετής εμπειρία μας στον κλάδο πιστώσεων μπορεί να σας φανεί ιδιαίτερα χρήσιμη στα εξής

  1. Κατ αρχήν στην συναψη του σωστού συμβολαιου το οποίο να ταιριάζει στον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης σας.
  1. Την παρακολούθηση και διαχείριση ολων των μεταβολών που είναι σιγουρο ότι θα υπάρχουν στην διάρκεια του συμβολαιου στα πιστωτικά ορια των πελατών σας και την προσαρμογή τους στις ανάγκες της επιχείρησης
  1. Την διαχείριση των προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν απο την στιγμή που ένας πελάτης σας εμφανίζει προβληματα στις πληρωμές του.
Asigurarea Creantelor